Od 15. 7. do 18. 7. jsme pro vás na prodejně od 10:00 h. do 16:00 h. Osobní zkoušení na brněnské provozovně probíhají v tomto týdnu od pondělí do čtvrtka (rezervace nutná). V pátek je naše prodejna uzavřena. Přes víkend nás potkáte na MushGO stánku v Praze. Těšíme se na vás!

Poradíme vám s výběrem +420 604 372 734

Nechybí vám něco?

Nákupní košík

Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti MushGO, s.r.o., IČO: 065 33 159, se sídlem Samota 178,  664 46 Silůvky, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 102653, kterou zastupuje Barbora Levíčková, jednatelka,

pro prodej zboží prostřednictvím https://www.mushgo.cz/

 

1.            KONTAKTNÍ A BANKOVNÍ ÚDAJE

1.1.            Provozovatel e-shopu:

MushGO, s.r.o.,

Sídlo: Samota 178, 664 46 Silůvky

IČO: 06533159,

DIČ: CZ06533159,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 102653 (dále jen “prodávající” nebo “my”)

Telefon: +420 604 372 734,

E-mail: eshop@mushgo.cz

1.2.            Reklamace a vrácení zboží:

Na adrese naší kamenné provozovny: MushGO, s.r.o., areál H-park, Heršpická 11f, 639 00 Brno

Telefon: +420 604 372 734

E-mail: eshop@mushgo.cz

2.            JAKÉ JSOU DALŠÍ POJMY, KTERÉ SE V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OPAKUJÍ?

elektronická adresa                 adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři;

e-shop                                         náš internetový obchod, který provozujeme na webové stránce;

kupní smlouva                           závazek obsahující celou řadu práv a povinností - nás jako prodávajícího a vás jako kupujícího, který společně uzavíráme na základě vaší objednávky našeho zboží na našich webových stránkách;

občanský zákoník                      zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

podnikatel                                  fyzická osoba nebo právnická osoba, která vyvíjí soustavnou podnikatelskou činnost - svým jménem, na svůj účet a za účelem dosažení zisku; řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO / DIČ či firemní údaje s námi právně jedná jako podnikatel;

služba                                           je například závazná rezervace konkrétního termínu pro osobní vyzkoušení zboží na místě nebo na dálku, nadstandardní konzultace ohledně vhodnosti konkrétního zboží, atp., která je zpoplatněná částkou dle pravidel v těchto VOP;

spotřebitel                                 každá fyzická osoba, která právně jedná bez jakékoliv souvislosti se svou  podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání;

VOP                                              tyto všeobecné obchodní podmínky, tj. pravidla, která zavazují nás i vás při uzavírání kupní smlouvy;

webová stránka                         internetová adresa https://www.mushgo.cz/;

zákazník                                       jste to vy, kupující, ať už jste spotřebitel nebo podnikatel.

3.            CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

3.1.            Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.            Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3.            Zboží, cena, náklady. Popis našeho zboží včetně jeho hlavních vlastností naleznete na našich webových stránkách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4.            Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky nebo. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr u nás na prodejně.

3.5.            Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „KOUPIT“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 7 těchto VOP.

3.6.            Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP.

3.7.            Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 9 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

4.            CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?

4.1.            Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

                4.1.1.            u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

                4.1.2.            u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

                4.1.3.            u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

                4.1.4.            s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail: eshop@mushgo.cz.

4.2.            Kdy NENÍ MOŽNÉ od kupní smlouvy ODSTOUPIT. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

                4.2.1.            o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

                4.2.2.            o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

                4.2.3.            o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po  dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

                4.2.4.            o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil, což platí i u zvukové nebo obrazové nahrávky a počítačových programů, pokud zákazník porušil jejich původní obal;

                4.2.5.            o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období (např. námi nabízené rezervace konkrétního termínu na osobní zkoušení);

                4.2.6.            o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

                4.2.7.            o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;

                4.2.8.            o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;

                4.2.9.            o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a my jsme Vám před uzavřením kupní smlouvy sdělili, že v takovém případě nemáte právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.3.            Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

4.4.            Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

4.5.            Vrácení zboží. Zboží můžete zaslat nebo předat osobně na adrese: MushGO, s.r.o., areál H-park, Heršpická 11f, 639 00 Brno. Náklady na vrácení zboží si platíte sami.

4.6.            Vrácení přes Zásilkovnu. Zboží můžete zaslat také prostřednictvím jakékoliv pobočky Zásilkovny, s uvedením kódu 99589848, cena odeslání je 65,- Kč.  Na místě nic neplatíte, ale tato částka dopravného k nám Vám bude započtena a vyúčtována při vrácení kupní ceny zboží.

4.7.            Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

4.8.            Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu eshop@mushgo.cz.

4.9.            Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.10.            Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

4.11.            Recenze. Recenze je možné vkládat přímo na našich webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek https://www.heureka.cz. Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány prostřednictvím Heureka, najdete na jejich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. Některé recenze zákazníků, kteří vyplnili e-mailem zaslaný dotazník spokojenosti, vkládáme na webové stránky přímo my. Bližší informace najdete na našich webových stránkách. Více informací o tom, jak zpracováváme recenze vložené na našich webových stránkách najdete zde.

4.12.            Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.

4.13.            Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě.

5.            REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1.            Registrace. Nakupovat u nás můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat, budete mít větší přehled o historii svých objednávek, stavu nové objednávky atp. Registraci zákazníka provedete na webové stránce vyplněním registračního formuláře. Pro vytvoření registrace je nezbytné potvrdit, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2.            Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží  jsou prodávajícím považovány za správné.

5.3.            Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), kde můžete mimo jiné provádět i objednávky zboží.

5.4.            Zablokování uživatelského účtu. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po třech (3) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití vašeho uživatelského účtu. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na na e-mailu eshop@mushgo.cz.

5.5.            Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6.            Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6.            JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1.            Vytvoření objednávky. Vkládáním zboží do košíku, zvolením způsobu dopravy a platby za vybrané zboží a vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník na e-shopu svoji objednávku.

6.2.            Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

6.3.            Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

6.4.            Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „KOUPIT” a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

6.5.            Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.6.            Dodatečné potvrzení objednávky zákazníkem. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství a případně zvolené velikosti zboží.

6.7.            Kdy dochází k uzavření kupní smlouvy? K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „KOUPIT”.

6.8.            Potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka.

6.9.            Povinnosti prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží.

6.10.            Povinnosti kupujícího. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.11.            Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník spotřebitel rovněž održí formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.

6.12.            Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.             

6.13.            Telefonická objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží také telefonicky. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na adresu elektronické pošty zákazníka, kterou uvedl v telefonickém hovoru, spolu s těmito VOP, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky zákazníkem na naší adresu elektronické pošty.

6.14.            Nedostupné zboží. V případě, že se jedná o typ zboží, které není momentálně skladem a je označeno jako zboží „Momentálně nedostupné“, pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze zaslat dotaz prodávajícímu na opětovnou dostupnost zboží (dále jen “hlídat dostupnost”). V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „Pohlídat“ a nezavazuje spotřebitele k platbě a nás k dodání. Odesláním nezávazné poptávky potvrzuje zákazník, že četl naše Zásady zpracování osobních údajů.

7.            SLUŽBY

7.1.            Osobní zkoušení. Zákazník má možnost si také prostřednictvím webového rozhraní obchodu závazně objednat konkrétní termín zkoušení zboží v místě naší provozovny na adrese MushGO, Heršpická 11f, 639 00 Brno, areál H-park v pracovních dnech od 10:00 do 17:00, v jiném námi nabízeném místě, nebo v místě, na kterém se zákazníkem dohodneme (dále jen „osobní zkoušení). Zákazník pro rezervaci termínu osobního zkoušení v místě naší provozovny vyplní v rezervačním formuláři nebo v rámci nezávazné přihlášky uvedené údaje, včetně konkrétního druhu zboží, které si přeje vyzkoušet, a zároveň si rezervuje nabízený termín v interaktivním MushGO kalendáři.

7.2.            Potvrzení rezervace v našem kalendáři. Zákazník, který odešle formulář pro osobní zkoušení zboží, od nás obdrží automatické potvrzení o rezervaci termínu zkoušení zboží na adresu elektronické adresy zákazníka (dále jen „rezervace termínu”). Rezervace konkrétního termínu pro osobní zkoušení je zpoplatněna částkou 50,- Kč za každých rezervovaných 30 minut. Tato částka za rezervaci termínu je splatná v místě osobního zkoušení a právo na odměnu prodávajícímu vzniká i ve chvíli, když na rezervovaný termín nikdo nedorazí. V takovém případě bude zákazníkovi vyúčtována odměna za osobní zkoušení fakturou. Tato odměna za osobní zkoušení je účtována za poskytnutou službu, a to bez ohledu na to, zda zákazník nějaké zboží zakoupí nebo ne.

7.3.            Zrušení rezervace. Zákazník má právo bezplatně zrušit termín rezervace nejpozději 24 hodin před rezervovaným termínem poskytnutí služby. Pokud zákazník v této lhůtě rezervovaný termín nezruší nebo se nedostaví v rezervovaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a náleží nám za ni poplatek dle bodu 7.2. VOP v plné výši.

7.4.            Uzavření kupní smlouvy. Pokud se zákazník rozhodne zboží zakoupit v rámci námi nabízené služby nezávazného zkoušení zboží v místě naší provozovny, pak dojde k uzavření kupní smlouvy okamžikem úhrady a převzetí zboží zákazníkem. Zákazníkovi v tomto případě nenáleží právo na odstoupení od kupní smlouvy podle článku 12 těchto VOP.

7.5.            Zkoušení na dálku. Pokud Vám nevyhovuje ani jedna varianta osobního zkoušení dle bodu 7.1 těchto VOP, nabízíme Vám zpoplatněnou službu zkoušení na dálku (dále jen “zkoušení na dálku”). Po předchozí konzultaci s Vámi Vám zašleme zpravidla tři produkty (počet kusů záleží na Vaší preferenci a od tohoto počtu se odvíjí cena zpoplatněné služby) k vyzkoušení a porovnání u Vás doma. Pokud si nebudete jistí s výběrem, zašlete nám fotografie a e-mail na: eshop@mushgo.cz a my Vám s výběrem poradíme. Produkty, které Vám nebudou vyhovovat, nám vrátíte zpět spolu s vyplněným formulářem, který od nás spolu se zásilkou obdržíte. Jako zálohu účtujeme 50 % z ceny všech Vámi objednaných produktů. V případě, že si některý produkt vyberete, tuto zálohu započítáme na jeho kupní cenu, v opačném případě Vám celou zálohu vrátíme, a to na Vámi uvedený bankovní účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží. 

7.6.            Odborné konzultace. Rozsah a podmínky sjednání dalších nadstandardních služeb, jako jsou např. odborné konzultace nebo také návrh vybavení zákazníka “na míru”, pokud je budeme poskytovat, naleznete pod odkazem ZDE.

8.            PRODEJ ZBOŽÍ MIMO E-SHOP A MIMO OBVYKLÉ OBCHODNÍ PROSTORY

8.1.            Prodej mimo obvyklé obchodní prostory. Svým zákazníkům nabízíme osobní zkoušení a případnou koupi námi nabízeného zboží na webových stránkách také mimo prostory naší provozovny nacházející se na adrese Heršpická 11f, 639 00 Brno, areál H-park,  Česká republika (dále jen “obvyklé obchodní prostory”). Jedná se o vyzkoušení a případný prodej v rámci akcí, kterých se účastníme, na stánku MushGO. Akce, kterých se účastníme, jsou dopředu pravidelně zveřejňovány na našich webových stránkách a je možné se k osobnímu zkoušení dopředu objednat buď prostřednictvím rozhraní našich webových stránek, e-mailem na eshop@mushgo.cz či telefonicky na čísle +420 604 372 734. Následně od nás obdržíte do e-mailu odkaz na formulář za účelem přihlášení termínu, resp. času pro zkoušení v našem rezervačním systému. Osobní zkoušení není zpoplatněno, rezervace konkrétního termínu ano, a to dle stejných podmínek jako v bodu 7.2. a 7.3. těchto VOP.

8.2.            MushGO Tour. Nabízíme dále svým zákazníkům osobní zkoušení a případnou koupi námi nabízeného zboží na webových stránkách mimo obvyklé obchodní prostory, a to ve vámi zvolené lokalitě, v rámci námi pořádaných akcí (dále jen “MushGO Tour”). Termíny a trasy našich akcí “MushGO Tour” vypisujeme na webových stránkách a mohou se měnit dle případného zájmu zákazníků. Jedná se osobní zkoušení na předem domluveném místě a čase, kam přijedeme se svým vozem a vy máte možnost nezávazně vyzkoušet si námi nabízené zboží. Osobnímu zkoušení je v rámci MushGO Tour možné dopředu objednat buď prostřednictvím rozhraní našich webových stránek, e-mailem na eshop@mushgo.cz či telefonicky na čísle +420 604 372 734. Následně od nás obdržíte do e-mailu odkaz na formulář za účelem přihlášení termínu, resp. času pro zkoušení v našem rezervačním systému. Osobní zkoušení není zpoplatněno, rezervace konkrétního termínu ano, a to dle stejných podmínek jako v bodu 7.2. a 7.3. VOP.

8.3.            Odstoupení od kupní smlouvy. Pokud si od nás zakoupíte zboží v rámci akcí uvedených v bodě 8.1 a bodě 8.2 těchto VOP, jedná o prodej zboží mimo naše obvyklé obchodní prostory podle § 1828 občanského zákoníku a náleží Vám právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 30 dnů. Na možnost využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy upozorníme zákazníka před zakoupením zboží ústně a zároveň sdělíme, že má možnost využít formulář pro případné odstoupení od kupní smlouvy.

9.            CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB A ZPŮSOBY PLATBY

9.1.            Cena. Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. Cena zboží a služeb je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

9.2.            Způsob platby. Cenu zboží a služeb, a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit způsoby uvedenými v druhém kroku objednávky (Doprava a platba), a to zejména:

                9.2.1.            online platební kartou;

                9.2.2.            bankovním převodem;

                9.2.3.            hotově nebo platební kartou na prodejně;

                9.2.4.            hotově nebo platební kartou přepravci (dobírka)

                9.2.5.            Google pay

                9.2.6.            Apple pay.

9.3.            Způsob platby zákazník zvolí v průběhu objednávky. Více o způsobech platby naleznete na našem webu v průběhu objednávky.

9.4.            Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

9.5.            Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkách našeho e-shopu naleznete také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci a místě, kam bude zboží doručeno. Objednávky o minimální celkové ceně uvedené na našich webových stránkách Vám doručíme zdarma.

9.6.            Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující i náklady dopravného.

9.7.            Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

9.8.            Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

9.9.            Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.

9.10.            Dárkové poukazy. Našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů (v elektronické i tištěné podobě) v  hodnotě 750 Kč, 1 500 Kč, 2 000 Kč nebo v jiné libovolné hodnotě, nejvýše 5 000 Kč. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vaši (elektronickou) adresu nebo si jej vyzvednete osobně. Pokud jej budete chtít zaslat v tištěné podobě, budeme Vám účtovat dopravné podle našeho ceníku.  Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 12 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci “košík”, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku. Poukaz budete moci využít také v naší kamenné prodejně, v rámci akcí na našem stánku nebo i v rámci MushGO Tour. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využit.

10.            VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ

10.1.            Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží s  dodací lhůtou 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, přičemž se zavazujeme zboží dodat maximálně do třiceti (30) dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

10.2.            Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně na naší prodejně.

10.3.            Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

10.4.            Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.5.            Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.6.            Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

10.7.            Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

10.8.            Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

10.9.            Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravace vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.

11.            VÝHRADA VLASTNICTVÍ

11.1.            Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.

11.2.            Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

12.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

12.1.            Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 5 těchto VOP.

12.2.            Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Pokud nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o vytknutí vad podle občanského zákoníku, upozorňujeme ho, že mu můžeme vyúčtovat náklady za skladování tohoto zboží podle bodu 9.6 a 9.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

12.3.            Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit.

12.4.            Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník odmítl převzít zboží.

12.5.            Dárek. Pokud zákazník spolu se zbožím obdrží dárek a následně od kupní smlouvy s námi odstoupí, je povinen nám vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi námi a zákazníkem je tedy uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.

13.            CO KDYŽ BUDE MÍT ZBOŽÍ VADY

13.1.            Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2.            Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu.

14.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1.            Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

14.2.            Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.

15.            VYŠŠÍ MOC

15.1.            Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli prodávajícího, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.

15.2.            Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci prodávajícího neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.

16.            CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR

16.1.            Jakým právem se náš právní vztah řídí? Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.

16.2.            Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

16.3.            Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

16.4.            Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

16.5.            Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro obvod Praha. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

16.6.            Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

16.7.            Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

16.8.            Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

16.9.            Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem.

16.10.            Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 23. 6. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

Poradíme vám s výběrem +420 604 372 734
Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.